اطلاعات سفارش
مبلغ قابل پرداخت
مبلغ بیعانه (10% از قیمت تقریبی عرضه) تومان0

شرایط تصفیه حساب قطعی خریدار:
خریدار ضمن رعایت و پذیرش شرایط و مقررات سامانه میدان دام، برای تحویل دام‌های سفارش خریداری‌شده می‌بایست بر اساس شرایط ذیل تصفیه حساب قطعی نماید.
۱- صدور صورت‌حساب نهایی سفارش بر اساس ضرب وزن نهایی دام‌های سفارش در قیمت هر کیلوگرم دام در اطلاعات عرضه می‌باشد.
۲- تصفیه صورت‌حساب سفارش و پرداخت وجه الباقی توسط خریدار یا نماینده وی به حساب بانکی شرکت توسعه دامپروری شوبان صورت می‌پذیرد.
۳- پرداخت مبلغ الباقی سفارش پس از توزین دام‌ها از طریق دستگاه کارتخوان، حواله پایا یا ساتنا توسط خریدار انجام می‌پذیرد.
۴- خریدار پس از صدور صورت‌حساب تا پایان وقت بانکی روز بعد کاری فرصت پرداخت و تصفیه حساب صورت حساب را دارد.
۵- فیش پرداخت مبلغ الباقی سفارش توسط خریدار به نماینده سامانه میدان دام ارائه می‌گردد.
۶- تأیید پرداخت وجه توسط کارشناس امور مالی سامانه میدان دام انجام می‌پذیرد.
۷- بعد از تصفیه حساب سفارش توسط خریدار، امکان لغو سفارش توسط عرضه کننده و خریدار وجود نخواهد داشت.
۸- در صورت استفاده خریدار از خدمات حمل سامانه میدان دام، کرایه بارگیری و حمل و هزینه‌ چوپان بر اساس صورتحساب خدمات حمل مستقلا و مازاد بر مبلغ سفارش از خریدار دریافت می‌گردد.

تسویه حساب الباقی وجه در زمان تحویل دام ها انجام می گردد.