بره نر پروارشده شال
عرضه عشایری + غذای ارگانیک + نمره وضعیت ۴
مشاهده عرضه
بره نر پروارشده شال
عرضه عشایری + غذای ارگانیک + نمره وضعیت ۴
مشاهده عرضه

دسته بندی عرضه

نژاد دام‌های عرضه
تعداد دام‌های عرضه
0رأس0رأس
محدوده قیمت عرضه
140٬400٬000تومان252٬000٬000تومان
سیستم پرورش
کیفیت دام