بره نر پروارشده شال
عرضه عشایری + غذای ارگانیک + نمره وضعیت ۴
مشاهده عرضه
بره نر پروارشده شال
عرضه عشایری + غذای ارگانیک + نمره وضعیت ۴
مشاهده عرضه

دسته بندی عرضه

نژاد دام‌های عرضه
تعداد دام‌های عرضه
18رأس25رأس
محدوده قیمت عرضه
86٬100٬000تومان89٬100٬000تومان
سیستم پرورش
کیفیت دام