بره نر پروارشده شال
عرضه عشایری + غذای ارگانیک + نمره وضعیت ۴
مشاهده عرضه
بره نر پروارشده شال
عرضه عشایری + غذای ارگانیک + نمره وضعیت ۴
مشاهده عرضه

دسته بندی عرضه

نژاد دام‌های عرضه
تعداد دام‌های عرضه
4رأس25رأس
محدوده قیمت عرضه
50٬464٬000تومان1٬095٬600٬000تومان
سیستم پرورش
کیفیت دام
فیلتر‌های عرضه