کلیه ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی این ﺳﺎیت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﭙﺮوری ﺷﻮﺑﺎن است.

ﮐﺎرﺑﺮ و بیننده این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ کلیه  ﻣﻘﺮرات و شرایط میدان دام  را ﭘﺬیرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

بالا